Årsmøte 2024

20. mars 2024 klokka 18.00 i Grorud Flerbrukshus

Til medlemmene i Grorud Idrettslag  

Grorud, 19. januar 2024  
 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Grorud Idrettslag. 
 
Årsmøtet avholdes 20. mars 2024 klokka 18.00 i Grorud Flerbrukshus.  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 til [email protected] 
Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke -7 dager- før årsmøtet på www.grorud-il.no og på klubbkontoret, i sin helhet. 

Dagsorden for årsmøtet i Grorud Idrettslag: 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne sakslisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge møteleder 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning for 2023 
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning, 2023 
Sak 10: Behandle innkomne forslag 
Sak 11: Vedta budsjett for 2024, fastsette medlemskontingent 2025 
Sak 12: Foreta følgende valg: 
12.1 Styreleder 
12.2 Øvrige styremedlemmer 
12.3 Valgkomite 2025 
12.4 Kontrollkomite 2024 
12.5 Leder og to medlemmer av Hederskomiteen
12.6 Fullmakt / Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Grorud Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Grorud Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.  

Les mer om årsmøte her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/arsmote-i-idrettslag/ 


I forkant av at årsmøtet settes vil hederskomiteen dele ut hedersmerker.

Velkommen til årsmøte!  
 

Med vennlig hilsen  

 Styret v/ styreleder Richard Pedersen 
 

 

Annonse: